Basisondersteuning op het Isendoorn College

Korte beschrijving van het aanbod per item


Leerlingvolgsysteem (SOMtoday)
Via het leerlingvolgsysteem (LVS) krijgen de mentor, maar ook de docenten en de schoolleiding zicht op de studievoortgang van een leerling. Denk aan cijfers, absentie, zorgafspraken en eventuele hulpmiddelen en dergelijke. Tot dit systeem hebben ouders eveneens toegang, opdat zij de voortgang van hun zoon/dochter kunnen volgen.


Mentoraat
De mentor is de verbindende schakel tussen leerling-school-ouders. De mentor komt op voor zijn/haar leerling, maar spreekt deze ook aan op gedrag en houding als daartoe aanleiding is. De mentor is de begeleider van de leerling tijdens het leerproces en het ontwikkelingsproces en bewaakt de prestaties en de voortgang van de leerling. Bovendien kijkt de mentor naar het welbevinden van de leerling en blijft daarover in gesprek.


Decanaat
Om een goede keuze te kunnen maken voor een sector, een profiel of een vervolgopleiding, hebben leerlingen en hun ouders goede informatie nodig. Bij het decanaat kunnen leerlingen, maar ook ouders, terecht met vragen over studiekeuze, studiefinanciering, toekomstig werk en nog veel meer.


KlasseDeal
Omdat groepsvorming heel belangrijk is en elke leerling daar bewust of onbewust elke dag mee bezig is, gebruiken we KlasseDeal. Dit geeft middelen voor positieve groepsvorming in het voortgezet onderwijs. Leerlingen ontmoeten elkaar, leren elkaar begrijpen en werken aan één deal: afspraken met de klas die iedereen nakomt. Gedurende het jaar vindt er nog een aantal keren bijeenkomsten plaats van KlasseDeal.


Pestprotocol
In het pestprotocol staat welke maatregelen onze school neemt om pesten te voorkomen en tegen te gaan. Het geeft alle betrokkenen houvast hoe te handelen bij pestproblematiek. Het protocol staat beschreven in het Vademecum op pagina 13.


Dyslexie
Op het Isendoorn College is er speciale aandacht voor dyslectische en spellingzwakke leerlingen. Docenten houden rekening met het feit dat een dyslectische leerling door zijn beperkingen in zijn ontplooiing faalangstig en gedemotiveerd kan raken. De mate waarin een leerling last heeft van dyslexie, varieert van persoon tot persoon en van klas tot klas. Meer informatie hierover in het uitgebreide document omtrent dyslexiebeleid op het Isendoorn College.


Faalangst en examenvrees
Een leerling kan zich onzeker voelen op bang zijn om fouten te maken. Faalangst kan daaraan ten grondslag liggen. Op het Isendoorn College worden trainingen gegeven, waarbij er wordt gewerkt aan de theoretische kant van faalangst en met diverse opdrachten wordt geoefend met verschillende situaties. Hierbij is de orthopedagoog Barbara Wessels nauw betrokken.


Verzuimprotocol
Leerlingen die ziek zijn, dienen ’s morgens voor 8.30 telefonisch afgemeld te worden bij de receptie. Bij terugkomst dient er een schriftelijk bericht te komen waarop staat vermeld door welke periode de leerling moest verzuimen en wat de reden daarvan was. Indien een leerling na het weekend nog steeds ziek is, vragen we de ouders dit op maandag opnieuw te melden. Een leerling die zich in de loop van de dag wegens ziekte moet afmelden, krijgt een briefje mee naar huis. Bij terugkomst op school wordt dit door de ouders ingevulde briefje weer bij de receptie ingeleverd. Als een leerling zonder bericht van afmelding één of meerdere lessen heeft gemist, neemt de school contact op met de ouders.

Leerlingen die te laat komen, moeten zich melden bij de receptie. Bij herhaaldelijk te laat komen, worden maatregelen genomen. Deze maatregelen variëren van ’s morgens vroeger melden, een uur inhalen na schooltijd of zelfs eventuele schorsing in ernstige gevallen.


Vertrouwenspersoon
Het komt voor dat een leerling problemen van persoonlijke of vertrouwelijke aard heeft, die hij/zij liever niet met de mentor en/of afdelingsleider wil bespreken. Voor dergelijke problemen kan hij/zij terecht bij een van onze twee vertrouwenspersonen. Ook heeft het Isendoorn College een externe vertrouwenspersoon. Deze kan bij bepaalde kwesties bemiddelen. Zie ook Vademecum pagina 6.


Supportershome
Het supportershome op het Isendoorn College is een pilot van de mavo-afdeling. Het principe erachter is dat ieder mens supporters nodig heeft die aanmoedigen, corrigeren, uitdagen, prikkelen, begeleiden en er voor hem/haar zijn. De basisgedachte is dat zorg in het teken komt te staan van ondersteunen (support). Een beperkt aantal leerlingen uit de afdeling komt via het Onderwijs ZorgSteunpunt op het einde van de lesdag bij elkaar in een lokaal om begeleiding te krijgen, te werken aan opdrachten en planning. Interne leerlingbegeleiders en onderwijsgeneralisten (ambulante begeleiders) zijn eveneens aanwezig in het supportershome om de leerlingen op allerlei fronten bij te staan.


VIP-room
De VIP-room is een initiatief van de tweetalige afdeling van het Isendoorn College. Hierin krijgen leerlingen na schooltijd ondersteuning onder toezicht van een interne begeleider en/of mentor. Leerlingen die hier worden geplaatst werken aan een aantal leerdoelen die belangrijk voor zelfstandig studeren.


Pauzeplek
Sommige leerlingen ervaren te veel prikkels in het schoolgebouw tijdens de pauzes. Voor deze leerlingen heeft het Isendoorn een aparte pauzeplek op de eerste verdieping. Leerlingen die er gebruik van maken mogen dit alleen met toestemming van een afdelingsleider of de zorgcoördinator.


Rustruimte
Voor sommige leerlingen is er een plek nodig om tussen/tijdens de lessen te rusten. Hiervoor is een apart kamertje beschikbaar met een bed en een bureau, waar leerlingen zich even terug kunnen trekken. Vaak wordt deze ruimte gebruikt door (zieke) leerlingen met een beperkt rooster.


Expens
In de onderbouw is er een Expens-programma voor excellente leerlingen. Leerlingen kunnen onder lestijd werken aan een zelf bedacht project. In overleg met hun begeleider stellen zij eigen doelen op en voeren deze zelfstandig uit. In de onderbouw is er een zogenaamde leerprestatie Expens, waarbij leerlingen leren een project op te zetten.

Step Outside
In de bovenbouw heet het programma voor excellente leerlingen Step Outside. Dit is een overkoepelende naam voor alle activiteiten die leerlingen naast het reguliere lesprogramma kunnen ondernemen. Via Step Outside kunnen leerlingen deelnemen aan programma’s van hogescholen en universiteiten, een extra vak doen, of een online cursus volgen van een (buitenlandse) universiteit. Meer informatie staat op www.stepoutside.nl.
Mentoren en coaches dragen leerlingen voor, na overleg binnen de afdeling. Dit gebeurt op basis van behaalde resultaten, welbevinden van de leerling en motivatie van de leerling, waarbij onze speciale zorg uitgaat naar onderpresteerders. 


Studieklas 5 (t)havo
Op initiatief van de afdeling bovenbouw havo wordt er voor leerlingen die thuis niet voldoende aan hun studie toekomen, de mogelijkheid geboden om op school te studeren. Te denken valt hierbij aan oorzaken als te weinig rust door kleine broertjes en zusjes, de weinig discipline door de leerling zelf, geen controle door werkende ouders et cetera. Deze leerlingen kunnen dan zelfstandig werken aan hun studie onder toezicht van een docent.


Medisch handelen (bij leerlingen)
Voor acute situaties zijn voldoende personeelsleden opgeleid voor BHV- en EHBO-taken. Veel problemen kunnen worden opgelost op de centrale EHBO-post (facilitaire ruimte Westkaap).

Als er een probleem is dat niet eenvoudig op de EHBO-post kan worden opgelost, wordt een ouder van de leerling gebeld voor overleg. Deze kan dan de leerling komen ophalen om samen naar de huisarts te gaan. Als ouders niet bereikbaar zijn, zal een medewerker van de school de leerling begeleiden naar een dienstdoende huisarts of naar de dokterspost bij het ziekenhuis.

Als een leerling niet vervoerd kan worden of in zeer acute situaties zal een ambulance gebeld worden.

Bij chronische problematiek kunnen ouders afspraken maken met de school. Denk aan diabetes, allergieën, verstoorde nier- of leverfuncties, enz. Het is in dergelijke gevallen belangrijk dat de zorgcoördinator, de afdelingsleider van de leerling en het hoofd facilitaire dienst (tevens hoofd BHV en EHBO) op de hoogte zijn. Met het hoofd facilitair kunnen desgewenst afspraken gemaakt worden met betrekking tot het toedienen van medicijnen (insuline, epipen, etc.). Al dergelijk handelen wordt uitsluitend uitgevoerd op verzoek van ouders en na grondige instructie van het daarvoor aangewezen Isendoorn-personeel. In geval van twijfel of de gevraagde handeling kan worden uitgevoerd door Isendoorn personeel zal advies worden ingewonnen bij de schoolarts of een andere medisch deskundige. Een negatief advies betekent dat ouders een eigen oplossing moeten voorstellen, waarbij de school de afweging zal maken of deze haalbaar is.


Meldcode huiselijk geweld
Het kan zijn dat er op school signalen worden opgevangen in relatie tot mogelijk huiselijk geweld of mishandeling van een leerling. Het is niet altijd gemakkelijk om dergelijke signalen goed in te schatten. Personeelsleden van het Isendoorn zijn verplicht om dergelijke signalen in vertrouwen te bespreken met een aandachtsfunctionaris (tevens vertrouwenspersoon). Samen bespreken zij of de signalen zodanig zijn dat het OZS moet worden ingeschakeld. Als hiertoe besloten wordt, zullen de zorgen ook met de ouders gedeeld worden.

In het geval de zorgen niet worden weggenomen, zal het Isendoorn College handelen volgens een stappenplan dat gebaseerd is op de meldcode van het ministerie van VWS.


Mediaprotocol/mediawijsheid
Internet is niet meer weg te denken uit de maatschappij en dus ook niet uit de school. Naast de vele voordelen van internet, zijn er ook enkele risico’s. Het Isendoorn College beschouwt het als een gezamenlijke taak van ouders en school om de leerlingen te leren omgaan met internet.

In de ICT-lessen in klas 1 wordt aandacht besteed aan mediawijsheid. Zowel het leren beoordelen van (informatie)bronnen als het verstandig omgaan met sociale media en het beveiligen van persoonlijke gegevens komen daar aan de orde.

Ook in verschillende vaklessen komt het verstandig gebruik van informatiebronnen aan de orde.

Om leerlingen duidelijk te maken dat de school spelregels heeft voor het gebruik van internet, is er een mediaprotocol. Dit is gepubliceerd op de website en staat in samenvatting ook in het boekje “Zo doen wij dat”.